محراب

مِحراب یا نمازگاه پیشوا طاقنمایی است که جهت نمازگذاری را در مسجد نشان می‌دهد که پیشوای دینی یا پیش‌نماز در اثنای نماز گزاردن در آن می‌ایستد. در مسجدها محراب در وسط قبله مسجد قرار دارد. به طوریکه با ایستادن امام یا پیش نماز رویش به سمت قبله باشد و نماز بگزارد. طرز قرار گرفتن محراب، جهت قبله را در داخل مسجد مشخص می‌کند.

در مسجد کبود ایروان سه محراب وجود دارد.هر سه محراب در اصفهان  ساخته شده و سپس به ایروان منتقل شده و در مسجد کبود نصب شده‌اند که حاوی آیاتی از قرآن مجید است. 

پیوندها