حدیث هفته

 

 قَالَ علیه‌السلام: الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُورِثُ الْغَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا رَاحَةُ الْقَلْبِ وَ الْبَدَنِ. (تحف‌العقول، ص۳۵۸)

امام صادق علیه‌السلام فرمود: میل به دنیا، مایۀ غم و اندوه است و بى‏‌میلى و زهد به دنیا، مایۀ آسایش دل و پیکر است.

 

آمار بازدید

مدرسه علمیه

مسجد کبــود یـک مسجد ـ مدرسه محسوب میشودکه نظایر آن را در تمام دورههـای تاریخ معماری اسلامیایـران فراوان میتـوان یافت. فضای کلی مسجـد جامع ایروان در نگاه نخست القا کنندۀ فضای مدرسه است تا مسجدی تمام عیار.

از ویژگیهای برجستۀ این مسجد ـ مدرسه صحن دلگشا و طراحی شدۀ آن است که فضاهای داخلی تماماً به آن اشراف دارد و حیاط مملو از درخت آن به باغی زیبا میماند تا صحنی برای عابدان.

بر اساس آنچه از بررسی عكسها و وضعیت موجود برمیآید این بخش از مسجد مهمترین بخش پس از هستۀ مركزی جبهۀ جنوبی است و به احتمال زیاد، به شكل مدرسه از آن بهرهبرداری میشده و شامل یك گنبدخانۀ مركزی با فضایی بسیار كوچكتر از گنبدخانۀ مقصوره اما بسیار پرتكلفتر و دارای تزیینات بیشتر بوده است.

كل مجموعۀ مسجد ـ مدرسه به شیوۀ چهار ایوانی طراحی شده، هرچند در جبهۀ شمالی فاقد ایوان است و دسترسی به فضاهای مركزی، جنوبی و شمالی مستقیماً از فضای آزاد صحن صورت میگیرد و در دورههای بعد با در و ارسی از فضاهای باز حیاط جدا شده است. ایوان غربی نقش دالان ورودی را برای صحن ایفا میكند و ایوان شرقی، كه قرینۀ ایوان غربی است، احتمالاً مدرسۀ تابستانی بوده که پوشش طاق تویزهای و نمایی آجری دارد. هر دو ایوان با تركیب سه دهانه ای از فضای حیاط جدا و تبدیل به حجره شدهاند که قبری نیز در آنها وجود دارد.

هفت حجره در شمال ایوان غربی و شرقی و شش حجره در جنوب این دو ایوان موجود است كه جمعاً 26 حجره را در جبهۀ شرقی و غربی تشكیل میدهد. دهانۀ ورودی مدرسه از گوشۀ جنوب شرقی و دهانۀ صحن و فضای مرتبط مسجد به بام دیده میشود.

هر حجره ایوانی رو به صحن دارد و از طریق دری كه روزنی كوچك بالای آن است به حجره راه پیدا میكند. حجرهها فاقد پستو هستند و هر یك دو روزن رو به خارج دارند و یك دستگاه بخاری دیواری و طاقچههایی در بدنهها و طاق آهنگ معماری آن را میسازد. ایوانها نیز طاق آهنگ دارند كه ساختار آن در بام با دیوارهایی از طاق آهنگ حجرهها جدا میشود.

ارتفاع حجرهها از كف صحن حدود پنجاه سانتیمتر است. حجرهها مانند زنجیرهای دو جبهۀ شرقی و غربی مسجد را هم ارتفاع با نمای فضاهای جانبی هستۀ مركزی جنوبی دور میزنند.

 

 

 

پیوندها