پزشک عمومی

دکتر علیرضا سیفی (داخلی ، اطفال) ، شماره تماس : ۰۵۵۳۱۸۰۱۵

 دکتر رضا خادمی (داخلی ، اطفال)، نظام پزشکی :  ۱۱۴۷۹۶۳، شماره تماس : ۰۹۴۰۷۹۲۹۸    

 روزهای کاری : شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه بعد از ساعت ۱۵:۰۰

پیوندها